İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için (Çerez Politikası'nı) inceleyiniz.
Devam Etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Devam

Sıkça Sorulan Sorular

1. Tat Gıda’nın ortakları kimlerdir?

Detaylı Ortaklık Yapısı için tıklayınız.

 

2. Tat Gıda hissesi hangi borsada işlem görmektedir ve hisse sembolü nedir?

BİST (1993), sembol TATGD

 

3. Tat Gıda’nın ödenmiş sermayesini temsil eden hisse sayısı kaçtır?

Tat Gıda'nın ödenmiş sermayesi 136.000.000 TL olup, her biri 1 Kr. nominal değerli 13.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

 

4. Tat Gıda'nın finansal sonuçları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır?

Tat Gıda'nın konsolide finansal sonuçları, SPK gerekliliklerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standarları'na (UFRS) göre TL olarak hazırlanmaktadır.

 

5. Tat Gıda'nın kar dağıtım politikası nedir?

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddesi çerçevesinde ortaklarına kâr dağıtımı yapmaktadır. Bu uygulamada Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Esas Sözleşmemizin 19’uncu maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kârdan %5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul, kar payına ilişkin kararı ile yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve isçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde birinci temettü matrahına esas tutar üzerinden ödenmiş sermayenin %5’i indirildikten sonra kalan tutarın %5’i oranında bir tutar kurucu intifa senedi sahiplerine ödenir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak ve yasal kayıtlarımızda bulunan kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın asgari %20’si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

 

6. Tat Gıda bu yıl kar payı dağıttı mı?

Tat Gıda'nın geçmiş yıllara ait kar payı ödemeleri ile ilgili bilgiye "Yatırımcı İlişkileri/Hisse Senedi Bilgisi/Kar Payı" bölümünden ulaşılabilir. 

7. Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında bilgi verebilir misiniz?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 13.maddesine göre, kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar, MKK tarafından izlenir. Kayıtlar, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda, bu kuruluşun üyelerince tutulur. Bu Kuruluş, Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir.

Şirketimizde Merkezi Kayıt Kuruluşuna üye olmuştur. Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında daha detaylı bilgiyi www.mkk.com.tr adlı web siteden temin edebilirsiniz.

 

8. Tat Gıda finansal sonuçlarını ne sıklıkla açıklamaktadır?

Tat Gıda finansal sonuçlarını üçer aylık dönemler itibariyle açıklamaktadır.

 

9. Tat Gıda'nın yatırımcı ilişkileri yetkilileri ile nasıl iletişime geçebilirim?

Yatırımcı ilişkileri ekibimize yatirimciiliskileri@tat.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

adInteractive